Class: module:view/screen/Screen

module:view/screen/Screen(layout)