Class: module:view/menu/ButtonGroup

module:view/menu/ButtonGroup(config)